21.9 C
Buriram
วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือกลุ่มอำนวยการ

คู่มืองานธุรการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานการประชุม

คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานสำนักงานเขต

คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิ์ ในการกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

คู่มืองานเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครู

คู่มืองานประชาสัมพันธ์

คู่มืองานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มืองานยานพาหนะ

คู่มืองานสารบรรณ

คู่มืองานการควบคุมภายใน

คู่มืองานประสาน

คู่มืองานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

คู่มืองานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริม

การขอเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

การขอตั้งกลุ่มลูกเสือโรงเรียน

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน

งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

งานแนะแนว ประชาธิปไตย สภานักเรียน ป้องกันโรคเอดส์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือจัดการศึกษาโดยครอบครัว Home School

คู่มือการปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานการยกเลิก ปพ.1

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางวิเชียร สลับศรี

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติ

คู่มือการปฏิบัติงานของ นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์

คู่มือการปฏิบัติงานของ นายธรรดา นนท์ตา

คู่มือการปฏิบัติงานของ นายมาโนช กลิ่นพยอม

คู่มือการปฏิบััติงานของ นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข

คู่มือการปฏิบััติงานของ นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงค์