ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2564

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 1 ข้อมูลเขตการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

ตารางที่ 2 ข้อมูลเขตการปกครองเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

ตารางที่ 3 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ

ตารางที่ 4 จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด 7 ขนาด

ตารางที่ 5 จำนวนโรงเรียน นักเรียน จำแนกรายอำเภอ

ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียน แยกเพศ รายชั้น รายอำเภอ

ตารางที่ 7 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนรายโรง ชั้นที่เปิดสอน  Excel1   

ตารางที่ 8  จำนวนนักเรียน ครู จำแนกรายอำเภอ

ตารางที่ 9  จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นและเพศ ห้องเรียน และจำนวนครู  Excel              

อำเภอนางรอง Excel           อำเภอหนองหงส์ Excel อำเภอหนองกี่ Excel           อำเภอโนนสุวรรณ Excelอำเภอละหานทราย Excel           

อำเภอโนนดินแดง Excel อำเภอปะคำ Excel           อำเภอเฉลิมพระเกียรติ     Excel

ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส        

ตารางที่ 11  จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

ตารางที่ 12  จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ตารางที่ 13  จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

ตารางที่ 14  จำนวนนักเรียนติด G(นักเรียนไม่มีบัตรประชาชน)

ตารางที่ 15  จำนวนนักเรียนบ้านพักห่างเกิน 3 กิโลเมตร

ตารางที่ 16  น้ำหนัก   ส่วนสูง  น้ำหนักและส่วนสูงนักเรียนเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 17  จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 18  จำนวนเด็กพิการทางการศึกษาแยกระดับชั้น

ตารางที่ 19  จำนวนเด็กพิการทางการศึกษาแต่ละประเภท รายโรง

ตารางที่ 20 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ตารางที่ 21 โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 1-120 คน

ตารางที่ 22  คณะกรรมการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 เขต และกลุ่มโรงเรียน 24 กลุ่ม

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT: National Test) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET: Ordinary National Educational Test)ปีการศึกษา 2563

ตารางที่ 23ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตารางที่ 24 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตารางที่ 25 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางที่ 26 เปรียบเทียบผลการทดสอบ NT, O-NET ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564   

ตารางที่ 27 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อ จำแนกตามเพศ สิ้นปีการศึกษา 2564       

ตารางที่ 28  จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ศึกษาต่อ-ไม่ศึกษาต่อ สิ้นปีการศึกษา 2564       

ตารางที่ 29  นักเรียนจบตามระยะเวลาที่เรียน ปีการศึกษา 2564       

ตารางที่ 30  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2564       

ตารางที่ 31  จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ รายชั้น       

ตารางที่ 32  จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ รายอำเภอ       

ตารางที่ 33  เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา  2557 – 2564       

ตารางที่ 34  จำนวนนักเรียนต้นปีเปรียบเทียบสิ้นปีการศึกษา 2564