ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2566

ปก คำนำ สารบัญ

ตารางที่ 1 ข้อมูลเขตการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

ตารางที่ 2 ข้อมูลเขตการปกครองเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

ตารางที่ 3 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ

ตารางที่ 4 จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด 7 ขนาด

ตารางที่ 5 จำนวนโรงเรียน นักเรียน จำแนกรายอำเภอ

ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียน แยกเพศ รายชั้น รายอำเภอ

ตารางที่ 7 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนรายโรง ชั้นที่เปิดสอน

ตารางที่ 8  จำนวนนักเรียน ครู จำแนกรายอำเภอ

ตารางที่ 9  จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นและเพศ ห้องเรียน และจำนวนครู

ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส

ตารางที่ 11  จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

ตารางที่ 12  จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ตารางที่ 13  จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

ตารางที่ 14  จำนวนนักเรียนติด G(นักเรียนไม่มีบัตรประชาชน)

ตารางที่ 15  จำนวนนักเรียนบ้านพักห่างเกิน 3 กิโลเมตร

ตารางที่ 16  น้ำหนัก   ส่วนสูง  น้ำหนักและส่วนสูงนักเรียนเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 17  จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2566

ตารางที่ 18  จำนวนเด็กพิการทางการศึกษาแยกระดับชั้น

ตารางที่ 19  จำนวนเด็กพิการทางการศึกษาแต่ละประเภท รายโรง

ตารางที่ 20 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ตารางที่ 21 โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 1-120 คน

ตารางที่ 22  คณะกรรมการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 เขต และกลุ่มโรงเรียน 24 กลุ่ม

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT: National Test) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET: Ordinary National Educational Test)ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 23 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตารางที่ 24 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตารางที่ 25 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางที่ 26 เปรียบเทียบผลการทดสอบ NT, O-NET ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566   

ตารางที่ 27 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อ จำแนกตามเพศ สิ้นปีการศึกษา 2566       

ตารางที่ 28  จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ศึกษาต่อ-ไม่ศึกษาต่อ สิ้นปีการศึกษา 2566       

ตารางที่ 29  นักเรียนจบตามระยะเวลาที่เรียน ปีการศึกษา 2566      

ตารางที่ 30  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2566     

ตารางที่ 31  จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ รายชั้น       

ตารางที่ 32  จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ รายอำเภอ       

ตารางที่ 33  เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา  2557 – 2566      

ตารางที่ 34  จำนวนนักเรียนต้นปีเปรียบเทียบสิ้นปีการศึกษา 2566