26 C
Buriram
วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

บุคลากร

นายประสิทธิ์ พิเศษ

ผู้อำนวยการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
-
โทร. -

นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ

รองผู้อำนวยการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
Chokanan16@hotmail.com
โทร. 084-8321514

นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์

รองผู้อำนวยการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
rukdee399@gmail.com
โทร. 089-4878471

นายบรรพต สรวนรัมย์

รองผู้อำนวยการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
-
โทร. -

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวิเชียร คงหาญ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
chienkhn@gmail.com
โทร. 089-4242875

นางสาวพิทยา คล้ายทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวนฤมล คำวัง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวปราณี เจนศิริวงษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางรัญจวน พื้นบาตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวอรุณรัตน์ วิเชียร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางกนกพัชร บุญโชติวิวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางบุษกร ประทุมสันต์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายนิคม เสือชุมแสง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

กลุ่มอำนวยการ

นายวิเชียร พลจันทึก

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
wichain2020@gmail.com
โทร. 081-2651815

นางกิ่งกาญจน์ ป้องจิตใส

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางทักษณีย์ เหลานอก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวพัชราภรณ์ อินทร์สูงเนิน

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางนงลักษณ์ อดุลย์รัมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายนิวัติ สลับศรี

พนักงานธุรการ ส4

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสมพร ทรัพย์แสนยากร

ลูกจ้างแม่บ้าน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายวศิราวุธ คนชุม

ลูกจ้าง รปภ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายมาโนช จีนใจนาม

ลูกจ้าง พนักงานขับรถ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายสายัน อร่าม

ลูกจ้าง รปภ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายนธีกรณ์ โง้วเจริญ

ลูกจ้างธุรการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาววรรณิศา อร่าม

ลูกจ้างธุรการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายเหรียญทอง หอยมุกข์

ลูกจ้าง นักการฯ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายพลาธิป นิลรักษา

ลูกจ้างธุรการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
wiranyuphasichaivaranon@gmail.com
โทร. 093-4138868

นางนฤบล กองทรัพย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางพรนภัส ละประโคน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวกิตติกาญจน์ สอนกระโทก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ภิรมย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสุกัญญา ศรีโสภา

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางกิติยา ประดับพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายธนเดช รังสูงเนิน

ลูกจ้างธุรการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางนุสรา ม่วงชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางลัดดาวัลย์ สว่างศรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางนฐพร วิชัยเลิศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงค์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายพิสิฐ มีแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางณริฌา สัตย์ฌุชนม์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวนิตยา วรรณธภานุ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวประชาภรณ์ วงศ์นางรอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายสมบัติ ศรีกุลา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
sombatsri1967@gmail.com
โทร. 081-9550986

นางฉลวย สุขเกษม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางนงนภา แสนหาญ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวจรินญา สายกระโทก

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวขนิษฐา เชื้ออู่ทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาววรรณภา สิงห์เสน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวบุษกร อ่อนเขนย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวเบญจพร เรืองนางรอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวอรณพา พิราวุธ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวชฎาภรณ์ บุญพิรุณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางกมลชนก พุทไธสง

ลูกจ้างธุรการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

กลุ่มนโยบายและแผน

นายเอกชัย ปุยะติ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ekk_219@hotmail.com
โทร. 081-8764789

นางขวัญใจ เจริญเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางอุษา ภังภูธร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางกันติมา โยธานันท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวไข่มุก ชอบสว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวศตกมล ปุ่นศิริ

เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางธาริดา เจิดดีสกุล

รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางพิมพ์ชนก อรชุม

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายมาโนช กลิ่นพยอม

ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
manotklin@gmail.com
โทร. 084-4294998

นางณัฐยาภรณ์ อัครชน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายชยุต ตรัยรัตนาสกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางณัฐชนก ศรีเสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
natnoksrisen@gmail.com
โทร. 086-8761542

นางจันทร์ศิริพร วันพุดชา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางการวรัญญา สุขวงกฎ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

กลุ่มกฏหมายและคดี

นายสุวิทย์ ยิ่งยง

นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
suwit.brm3@gmail.com
โทร. 085-3224339

นายปฐมทรรศณ์ พรมทองดี

นิติกรชำนาญการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นางสาวนภัสวัลย์ ละประโคน

ลูกจ้างธุรการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3