ITA Online 2023 Check

ตัวชี้วัดLinkสถานะ
o1 โครงสร้างhttps://web.brm3.go.th/homepage/structure/pass
o2 ข้อมูลผู้บริหารhttps://web.brm3.go.th/homepage/executive/pass
o3 อำนาจหน้าที่https://web.brm3.go.th/homepage/authority/pass
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://web.brm3.go.th/planedu/pass
o5 ข้อมูลการติดต่อhttps://web.brm3.go.th/homepage/connect/pass
o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้องhttps://web.brm3.go.th/pass
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์https://web.brm3.go.th/pass
o8 Q&Ahttps://web.brm3.go.th/pass
o9 Social Networkhttps://web.brm3.go.th/
https://www.facebook.com/buriram3
pass
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลhttps://web.brm3.go.th/homepage/pdpa/pass
o11 แผนดำเนินงานฯhttps://web.brm3.go.th/planyear/pass
o12 รายงานการกำกับ ติดตามฯhttps://web.brm3.go.th/followreport/pass
o13 รายงานผลการดำเนินงานฯhttps://web.brm3.go.th/workreport/pass
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://web.brm3.go.th/workman/pass
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://web.brm3.go.th/service/pass
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://web.brm3.go.th/statservice/pass
o17 รายงานผลคการสำรวจฯhttps://web.brm3.go.th/happyservice/pass
o18 E-Servicehttps://sites.google.com/brm3.go.th/salary/
กพ.7
http://brm3.youweb.info/index.php
http://smss-brm3.youweb.info/
https://data.bopp-obec.info/bigdata_brm3/
pass
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯhttps://web.brm3.go.th/jcjj/pass
o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อฯhttps://web.brm3.go.th/jcjj/pass
o21 สรุปผลการจัดซื้อฯhttps://web.brm3.go.th/jcjj/pass
o22 รายงานผลการจัดซื้อฯhttps://web.brm3.go.th/jcjj/pass
o23 นโยบายsหรือการบริหารฯhttps://web.brm3.go.th/personplan/pass
o24 การดำเนินงานฯhttps://web.brm3.go.th/o24/pass
o25 หลักเกณฑ์การบริหารฯhttps://web.brm3.go.th/mm/pass
o26 รายงานผลการบริหารฯhttps://web.brm3.go.th/reportperson/pass
o27 แนวปฏิบัติฯ เรื่องร้องเรียนhttps://web.brm3.go.th/htdo/pass
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนhttps://web.brm3.go.th/homepage/connect/appeal/pass
o29 ข้อมูลเชิงสถิติฯhttps://web.brm3.go.th/datastat/pass
o30 การเปิดโอกาสฯมีส่วนร่วมhttps://web.brm3.go.th/coop/pass
o31 ประกาศเจตนารมณ์ฯhttps://web.brm3.go.th/nogift/pass
o32 การสร้างวัฒนธรรมฯhttps://web.brm3.go.th/ngp/pass
o33 รายงานผลตามนโยบายฯhttps://web.brm3.go.th/report33/pass
o34 การประเมินความเสี่ยงฯhttps://web.brm3.go.th/scan/pass
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯhttps://web.brm3.go.th/riskprotect/pass
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันฯhttps://web.brm3.go.th/protectplan/pass
o37 รายงานการกำกับติดตามฯhttps://web.brm3.go.th/followreport/pass
o38 รายงานการดำเนินการฯhttps://web.brm3.go.th/workreport/pass
o39 ประมวลจริยธรรมฯhttps://web.brm3.go.th/morallaw/pass
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรมhttps://web.brm3.go.th/moralmain/pass
o41 การประเมินจริยธรรมฯhttps://web.brm3.go.th/reportmoral/pass
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯhttps://web.brm3.go.th/moralreport/pass
o43 การดำเนินการตามมาตรการฯhttps://web.brm3.go.th/protectpass