28.2 C
Buriram
วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024

ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ.

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

นายประเสริฐ บุญเรือง

ประธานอนุกรรมการ

ประธาน คณะ อ.ก.ค.ศ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายวิรัตน์ กลิ่นขจร

อนุกรรมการ

(นายอำเภอหนองกี่)

นายเอกราช ชวีวัฒน์

อนุกรรมการ

(ผู้แทน กศจ.)

นายประสิทธิ์ พิเศษ

อนุกรรมการและเลขานุการ

(ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3)

นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ

อนุกรรมการ

(ผู้แทน ก.ค.ศ.)

นายสุริยาวุธ บุญดี

อนุกรรมการ

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล)

นายประชัน เรืองมนตรี

อนุกรรมการ

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)

นายจีระศักดิ์ รักสัตย์

อนุกรรมการ

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอื่นหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล)

นายโกวิท หาญสมบัติ

อนุกรรมการ

(ผู้บริหารสถานศึกษา)

นางพัฒนา อริยะศิริวงศ์

อนุกรรมการ

(ครู)

นายเอกชัย ปุยะติ

อนุกรรมการ

(บุคลากรทางการศึกษาอื่น)

นายวิเชียร คงหาญ

ผู้ช่วยเลขานุการ

(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 3)

นางบุษกร ประทุมสันต์

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)