แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566