รายงานการประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมการด าเนินงานของบุคลากรเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำสั่งสำนักงํานเขตพื้นที่กํารศึกษําประถมศึกษําบุรีรัมย์ เขต 3

แนวปฏิบัติ Dos and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่